Wydrukowano 2018-01-23 21:05:54

Wysłany przez strategia1 2009-07-03 20:37:37
Re: Wartości w Strategii Rozwoju Poznania
Szanowny Internauto,
trudno jest ustosunkować się bez emocji do Pańskiej wypowiedzi. Ale postanowiłam przygotować odpowiedź odwołującą się do faktów, a nie do emocji. Zatem udałam się na stronę www.poznan.pl/pozytek_publiczny, na której dostępna jest baza danych o organizacjach pozarządowych działających w Poznaniu. Na stronie został zamieszczony Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2010 r. (wcześniejsze też są dostępne). We wstępie czytam: "1. Miasto Poznań uznając, że jego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami j.w. i wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym działaniu z nimi., 2. Intencją Miasta jest rozwój zakresu współpracy z sektorem pozarządowym, będącym ważnym składnikiem lokalnego systemu demokratycznego ładu społecznego, opartego o zasady: pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu suwerenności stron.,..., 4. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy". Dalej następują informacje o planowanych obszarach współpracy i poziomie dofinansowania.
Dowiedziałam się również, że Rada Miasta Poznania 26.09.2006 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem Karty jest budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem a organizacjami pozarządowymi, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta, kreowaniu polityki społecznej oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej.
No dobrze, pomyślałam, to są plany, ale zaciekawił mnie poziom realizacji tych planów. W związku z tym dotarłam do sprawozdania z realizacji tegoż Programu Współpracy w roku 2008 (vide materiały załączone do porządku obrad sesji RMP, która odbędzie się w dniu 7.07.2009r.). Wynika z niego, że wg danych GUS w Poznaniu w 2008 r. zarejestrowanych było 2.481 organizacji pozarządowych. Łączna wysokość dotacji dla podmiotów sektora pozarządowego przekazanych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych wyniosła w 2008 r. 51,3 mln zł. W realizację zadań publicznych zleconych przez Miasto Poznań zaangażowało się 4.962 wolontariuszy, etc., etc. Można tutaj przytaczać szereg przykładów współpracy, interesujących projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz poznaniaków.
Zatem twierdzenie Pańskie, że ruch ngo w Poznaniu musi dopiero powstać wydaje się krzywdzące, przynajmniej dla tych stowarzyszeń, fundacji, podmiotów, które aktywnie realizują swoje cele. Jestem przekonana, że przede wszystkim jest krzywdzące dla ludzi pełnych pasji, myślę tutaj o wolontariuszach, którzy poświęcają swój czas na działania na rzecz drugiego człowieka, działania zgodne ze swoimi przekonaniami. W mojej ocenie, rzeczywistości nie zmieni się jedynie wyrażaniem negatywnych opinii. Można ją zmienić pozytywnym myśleniem, aktywnym, konstruktywnym włączaniem się do dyskusji, no i przede wszystkim działaniem.
Odnosząc się do przywołanego przez Pana terminu konsultacji społecznych związanych z pracami nad Strategią Rozwoju Poznania'2030 pragnę wyjaśnić, że termin październik/listopad dotyczy konsultacji projektu dokumentu. Wcześniej jednak przewidzianych jest szereg różnorodnych form konsultacji społecznych, począwszy od uruchomienia forum, na którym również i Pan się wypowiada. Mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie odpowiadając na pytania ankieterów, którzy właśnie na przełomie czerwca i lipca odwiedzają wylosowane osoby z zaproszeniem Prezydenta Miasta do udziału w dyskusji nad przyszłością Poznania. Prosimy także o przekazywanie swoich opinii drogą pocztową. Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących Strategii znajduje się w najnowszym, lipcowym numerze bezpłatnego miesięcznika "POZnan* Informator Samorządowy Aglomeracji Poznańskiej". W ramach konsultacji przewidzianych jest np. szereg konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży. Zasady konkursów obmyślają właśnie studenci poznańskich uczelni, którzy pracują w Oddziale Strategii w ramach stażu studenckiego. Przeprowadzać konkursy będą również studenci, wolontariusze.
Zachęcam zatem do dzielenia się z nami własnymi przemyśleniami, pomysłami, propozycjami konkretnych rozwiązań, wspólnych projektów dla rozwoju naszego miasta.