Wydrukowano 2018-01-23 21:09:28

Wysłany przez marciniaknatalia@wp.pl 2012-05-15 09:47:41
Re: Polityka Mieszkaniowa
W imieniu Stowarzyszenia Na Tak oraz międzysektorowego zespołu ds. wypracowania strategii mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością, zgłaszam uwagi do projektu "Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2012 - 2022".

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że ww. dokument nie stanowi kompleksowej odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Poznania, pomija niezwykle istotną kwestię, jaką jest wypracowanie modelu wsparcia w zakresie mieszkalnictwa osób ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, w tym osób z niepełnosprawnością.

O osobach niepełnosprawnych w "Polityce mieszkaniowej" mówi się głównie w odniesieniu do poprzedniej polityki z 2000 roku. W tym dokumencie stworzenie szans normalnego funkcjonowania osób z niepełną sprawnością było jednym z celów. Był on (miał on być?) realizowany poprzez pozyskiwanie lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych, oraz likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w ramach planowanej modernizacji budynków.

W naszej opinii budowanie otoczenia mieszkalnego przyjaznego osobom niepełnosprawnym musi być powiązane z kreowaniem polityki społecznej. Celem współpracy międzywydziałowej powinno być stworzenie systemu mieszkalnictwa wspomaganego, w ramach którego obok zapewnienia odpowiednich lokali mieszkalnych, zapewnione będzie też wsparcie społeczne, w szczególności poprzez realizowanie treningu samodzielnego zamieszkania i pomoc w prowadzeniu niezależnego życia poza rodziną, ale też poza instytucją totalną (np. DPS).

Nasze uwagi są kompletnym, kompleksowym uzupełnieniem dokumentu "Polityka mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2012 - 2022". Będę je spisywać w następującym formacie:
Str. 30 - numer strony, do której należy się odnieść.
po "cytat z dokumentu", nad tabelką - lokalizacja, w której powinno znaleźć się uzupełnienie.
tekst - propozycja uzupełnienia.


Str. 4
"Do najbiedniejszych" i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
"Wyrazem tych działań jest ?" (starszych, chorych i niepełnosprawnych), mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych oraz mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych.

Str. 30
"Projekt nie obejmuje osób starszych, inwalidów, osób z niepełną sprawnością, kobiet oraz dzieci. Osoby kierowane do pawilonów socjalnych będą uprzednio poddawane wnikliwej analizie.

Str. 35 nad tabelką
Ze względu na zmieniające się oczekiwania osób niepełnosprawnych związane z samodzielnym zamieszkaniem po osiągnięciu dorosłości (poza rodziną, ale przy odpowiednim wsparciu), pojawia się potrzeba zapewnienia lokali w systemie mieszkalnictwa wspomaganego. Oczekiwania osób z niepełnosprawnością, dotyczące dalszego życia, uległy znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Wynika to z jednej strony z głębokich przemian kulturowych wpływających na sposób funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś z większej niż kiedyś oczekiwanej długości życia, co wynika z postępu nauk medycznych. Przemiany kulturowe poszerzyły dostęp do edukacji oraz doprowadziły do akcentowania wolności osobistej ludzi, także niepełnosprawnych. Oczekują oni obecnie przede wszystkim wsparcia, a nie ?opieki?. Wsparcie owo potrzebne jest im w dotychczasowym otwartym środowisku życia. Zapewnienie całodobowej instytucjonalnej opieki powinno być traktowane jako ostateczność, będąca w dodatku rozwiązaniem najbardziej kosztownym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Str. 37 "Pozytywny wpływ na kształtowanie się wysokości popytu?"
Dodać:
- rozwój programów na rzecz mieszkalnictwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością.

Str. 39
"Wpływ na sposoby i możliwości realizacji potrzeb mieszkaniowych ma wysokość osiąganych dochodów, zjawisko bezrobocia" oraz niepełnosprawności.

Str. 41
Istotne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania ma kształtowanie polityki mieszkaniowej z uwzględnieniem celów polityki społecznej Miasta, w szczególności specyficznych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych.
Wg danych ostatniego spisu powszechnego niemal 15% Poznaniaków jest niepełnosprawnych. Samych tylko osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) jest usamodzielnianych w ośrodkach wsparcia 600. Czynnikiem determinującym zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla tej grupy osób jest zastosowanie rozwiązań architektonicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych, uwzględniających możliwość samodzielnego zamieszkania przy adekwatnym wsparciu.


Str. 43
Mocne strony ? silne i aktywne organizacje pozarządowe
Szanse ? stworzenie strategii wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego przez organizacje pozarządowe w partnerstwie z I i II sektorem.

Str. 47
Cel 2
Dodać działanie
- poszukiwanie i wykorzystanie instrumentów finansowych w celu rozwoju inwestycji mieszkaniowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością.

Dodać cel:
CEL 4 - Kształtowanie prospołecznej polityki mieszkaniowej uwzględniającej potrzeby różnych grup społecznych.
- ścisły związek polityki mieszkaniowej z polityką społeczną miasta.
- tworzenie warunków do rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością.


"Mając na względzie stale rosnące potrzeby mieszkaniowe wśród najuboższych mieszkańców miasta Poznania istnieje niewątpliwie konieczność pozyskiwania przez Miasto dodatkowych lokali socjalnych i lokali zaspokajających potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach" oraz osób ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, w tym osób z niepełnosprawnością.

Str. 52
Dodać punkt do
"Finansowego wsparcia, udziela się pod warunkiem zawarcia przez Miasto z PTBS Sp. z o.o. umowy przewidującej w szczególności:"
- zaplanowanie i wydzielenie grupy mieszkań dla osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych, w tym osób niepełnosprawnych.

Str. 52 po akapicie ?Zaspokajanie potrzeb najuboższych w postaci dostarczania mieszkań socjalnych, będzie integralną częścią polityki społecznej, której głównym celem będzie aktywizacja zawodowa i obywatelska prowadząca do inkluzji społecznej. Istotne w tym wymiarze jest kontynuowanie współpracy m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy. Lokale socjalne będą pełnić funkcję tymczasową, a ich lokatorzy powinni traktować zamieszkiwanie w nich jako okres przejściowy.?

Dopisać:
Zaspokojenie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności osób z niepełnosprawnością, wymaga zorganizowania systemu mieszkalnictwa wspomaganego. W tym celu konieczna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, których głównym zadaniem jest efektywne i adekwatne wspieranie tych grup osób. Należy przeprowadzić badania diagnozujące faktyczne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością w zakresie mieszkalnictwa i wypracować strategię wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego do lokalnej polityki mieszkaniowej Miasta Poznania.

STR. 59 dodać
KIERUNEK DZIAŁAŃ ? WSPÓŁPRACA MAISTA POZNAŃ Z ORGANZIACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE WDROŻENIA SYSTEMU MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO.
Z uwagi na wieloprofilowe usprawnianie osób z różnego rodzaju dysfunkcjami w sektorze oświaty i pomocy społecznej, w ostatnim dwudziestoleciu zmieniły się potrzeby mieszkaniowe osób z niepełną sprawnością. Obserwujemy rosnącą niezależność osób z dysfunkcją intelektualną, przejawiająca się m.in. samodzielnością w poruszaniu się po mieście, podejmowaniem pracy zawodowej i zdolnością do podejmowania różnorodnych decyzji życiowych. Wyrazem tej zmiany są inne oczekiwania ? dorosłe osoby niepełnosprawne nie chcą mieszkać z rodzicami, nie mają także potrzeby zamieszkiwania w domu pomocy społecznej. Dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną (i innymi współwystępującymi schorzeniami) powinno zostać umożliwione zamieszkanie w docelowym mieszkania pod opieką we wspólnotach mieszkaniowych lub w indywidualnych mieszkaniach ?wspomaganych?.
Wymaga to przygotowania docelowej ?oferty mieszkaniowej? uwzględniającej różne formy mieszkań odpowiadające na różne potrzeby i możliwości osób (grup).
Partnerstwo Miasta Poznań (w szczególności Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Biura Koordynacji Projektów) z organizacjami pozarządowymi powinno obejmować:
1. opracowanie podstaw prawnych i organizacyjnych programu;
2. opracowanie systemu finansowania inwestycji mieszkaniowych (poszukiwanie partnerów inwestycyjnych, pozyskiwanie funduszy unijnych, przekazywanie mieszkań z zasobów miejskich, pozyskiwanie lokali od prywatnych właścicieli, w tym rodzin zainteresowanych udziałem w programie);
3. opracowanie podstaw prawnych i zasad finansowania programów treningowych i opiekuńczych w mieszkaniach ?wspomaganych?;
4. kształtowanie polityki społecznej w sposób umożliwiający realizację programów mieszkaniowych dla wykluczonych mieszkańców miasta.


Str. 67. Po zdaniu ?Alternatywa zamiany mieszkania na mieszkanie nowsze o wyższym standardzie i mniejszej powierzchni stanowi korzystne rozwiązanie dla mieszkańców, którzy zyskują mieszkanie, na które są finansowo przygotowani.?
Dodać
Te rozwiązania powinny objąć także mieszkańców ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, dla których PTBS Sp. z o.o. przygotuje odpowiednie pod względem architektonicznym, organizacyjnym i komunikacyjnym mieszkania.

Str. 75
CEL 4 - Kształtowanie prospołecznej polityki mieszkaniowej uwzględniającej potrzeby różnych grup społecznych.

Kierunek działań: ścisły związek polityki mieszkaniowej z polityką społeczną miasta.

Polityka mieszkaniowa Miasta Poznań powinna być kreowana w ścisłym związku z polityką społeczną miasta. Miasto nie posiada oferty mieszkaniowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełną sprawnością. Skutkiem tego jest zablokowanie procesu usamodzielniania osób na etapie pobytu w ośrodkach wsparcia, których głównym celem jest umożliwienie samodzielnego, niezależnego życia. Brak oferty mieszkalnictwa wspomaganego uniemożliwia realizowanie potencjału osób wypracowanego w dziennych ośrodkach wsparcia.

Instrument realizacji celu strategicznego na szczeblu miasta Poznań ? przeprowadzenie badań diagnozujących faktyczne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie mieszkalnictwa oraz wypracowanie strategii wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego na terenie Miasta Poznania.


Kierunek działań: tworzenie warunków do rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością.

Ze względu na zmieniające się oczekiwania osób niepełnosprawnych związane z samodzielnym zamieszkaniem po osiągnięciu dorosłości (poza rodziną, ale przy odpowiednim wsparciu), pojawia się potrzeba zapewnienia lokali w systemie mieszkalnictwa wspomaganego. Oczekiwania osób z niepełnosprawnością, dotyczące dalszego życia, uległy znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Wynika to z jednej strony z głębokich przemian kulturowych wpływających na sposób funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś z większej niż kiedyś oczekiwanej długości życia, co wynika z postępu nauk medycznych. Przemiany kulturowe poszerzyły dostęp do edukacji oraz doprowadziły do akcentowania wolności osobistej ludzi, także niepełnosprawnych. Oczekują oni obecnie przede wszystkim wsparcia, a nie ?opieki?. Wsparcie owo potrzebne jest im w dotychczasowym otwartym środowisku życia. Zapewnienie całodobowej instytucjonalnej opieki powinno być traktowane jako ostateczność, będąca w dodatku rozwiązaniem najbardziej kosztownym dla jednostek samorządu terytorialnego.
Z tego względu konieczne jest umożliwione zamieszkanie w docelowym mieszkania pod opieką we wspólnotach mieszkaniowych lub w indywidualnych mieszkaniach ?wspomaganych?.


Instrument realizacji celu strategicznego na szczeblu miasta Poznań ? wypracowanie strategii wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego na terenie Miasta Poznania.

W tym zakresie konieczne jest partnerstwo Miasta Poznań (w szczególności Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Biura Koordynacji Projektów) z organizacjami pozarządowymi, które powinno obejmować:
1. opracowanie podstaw prawnych i organizacyjnych programu;
2. opracowanie systemu finansowania inwestycji mieszkaniowych (poszukiwanie partnerów inwestycyjnych, pozyskiwanie funduszy unijnych, przekazywanie mieszkań z zasobów miejskich, pozyskiwanie lokali od prywatnych właścicieli, w tym rodzin zainteresowanych udziałem w programie);
3. opracowanie podstaw prawnych i zasad finansowania programów treningowych i opiekuńczych w mieszkaniach ?wspomaganych?;
4. kształtowanie polityki społecznej w sposób umożliwiający realizację programów mieszkaniowych dla wykluczonych mieszkańców miasta.