Wydrukowano 2018-01-20 19:56:17

Wysłany przez JKO 2012-05-15 19:33:25
Re: Polityka Mieszkaniowa
Szanowni Państwo,
w imieniu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - zgromadzenie 47 organizacji działających w w/w obszarze oraz Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, przesyłam uwagi do konsultowanego dokumentu.
Z pozdrowieniami,
Justyna K. Ochędzan - Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO PRZY WYDZIALE ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
UWAGI DO DOKUMENTU: POLITYKA MIESZKANIOWA MIASTA POZNANIA NA LATA 2012-2022???. ? proponowana zmiana

Str. 4
Do zapisu:

Analiza wymienionych powyżej tekstów aktów prawnych prowadzi do wniosku, że rolą gmin jest aktywna pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, a skierowana jest w szczególności do najbiedniejszych, poprzez zapewnienie lokalu nadającego się do zamieszkania. Można ? w tym aspekcie - stwierdzić, że gmina pełni rolę ?opiekuńczą? w stosunku do jej mieszkańców. Wyrazem tych działań jest zapewnienie schronienia osobom pozbawionym mieszkań, w tym bezdomnym oraz prowadzenie domów pomocy społecznej (szczególnie dla osób starszych oraz chorych), mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych.

Postuluje się zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia:
Analiza wymienionych powyżej tekstów aktów prawnych prowadzi do wniosku, że rolą gmin jest aktywna pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, a skierowana jest w szczególności do najbiedniejszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie lokalu nadającego się do zamieszkania.
Można ? w tym aspekcie - stwierdzić, że gmina pełni rolę ?opiekuńczą? w stosunku do jej mieszkańców. Wyrazem tych działań jest zapewnienie schronienia osobom pozbawionym mieszkań, w tym bezdomnym oraz prowadzenie domów pomocy społecznej (szczególnie dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych), mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych oraz mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie: proponowany zapis ma na celu uwrażliwienie polityki mieszkaniowej na obecność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych jako odbiorców ?opiekuńczej? polityki miasta. Osoby najbiedniejsze są jedną z grup wymagających wspierającej roli miasta w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Do tekstu ze str. 7-8:
b) tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego:
? realizację komunalnej infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,
? rozwój przestrzenny Miasta,
? dynamizowanie migracji mieszkańców w obrębie zasobu mieszkaniowego Miasta w celu optymalizacji wykorzystania powierzchni,
? dynamizowanie budownictwa na wynajem realizowane przez towarzystwa budownictwa społecznego,
? partnerstwo publiczno ? prywatne,
rekomenduje się dopisanie dodatkowego punktu:
? partnerstwo publiczno-społeczne i społeczno-prywatne

Uzasadnienie:
Strona społeczna jest w trakcie wypracowywania koncepcji mieszkań wspomaganych dla osób z niepełną sprawnością. Koncepcja ta uwzględnia m.in. zawieranie partnerstw różnych podmiotów między sobą w tym strony społecznej z prywatnymi deweloperami lub TBSami, dlatego też chcemy żeby tak strategiczny dokument jak polityka mieszkaniowa nie wypychał poza margines inicjatyw podejmowanych przez podmioty inne niż strona publiczna czy prywatni deweloperzy i uwzględniał potrzeby i potencjał strony społecznej.


Str. 8
Do zapisu:
Adresatami niniejszej polityki są więc - obok władz Miasta - inwestorzy, deweloperzy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz pozostali zarządcy zasobów mieszkaniowych.

Przed słowem inwestorzy postuluje się dodanie słowa ?mieszkańcy?. Zmieniony zapis otrzyma brzmienie:
Adresatami niniejszej polityki są więc - obok władz Miasta ? mieszkańcy, inwestorzy, deweloperzy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz pozostali zarządcy zasobów mieszkaniowych.

Uzasadnienie:
Polityka mieszkaniowa jak sama nazwa wskazuje dotyczy głównie mieszkańców Poznania i tworzenia im warunków do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Dlatego pominięcie ich jako adresatów tak strategicznego dokumentu jest niedopatrzeniem.

Str. 30
Dot. zapisu:
Projekt nie obejmuje osób starszych, inwalidów, kobiet oraz dzieci. Osoby kierowane do pawilonów socjalnych będą uprzednio poddawane wnikliwej analizie.

Postuluje się zastąpienie słowa inwalida słowem osoba z niepełną sprawnością. Zapis otrzyma brzmienie:
Projekt nie obejmuje osób starszych, osób z niepełną sprawnością, kobiet oraz dzieci. Osoby kierowane do pawilonów socjalnych będą uprzednio poddawane wnikliwej analizie.

Uzasadnienie:
Od bardzo wielu lat nie używa się w stosunku do osób niepełnosprawnych słowa inwalida. Jest to słowo stygmatyzujące dlatego zarówno w orzecznictwie, literaturze fachowej oraz w codziennych działaniach z osobami niepełnosprawnymi nie używa się słowa inwalida, tylko osoba niepełnosprawna lub osoba z niepełną sprawności, co uznawane jest obecnie za najbardziej poprawne określenie. Stąd postuluje się, żeby takiej terminologii używać również w polityce mieszkaniowej.

Str. 35
Dotyczy pkt. 3.4. PROGNOZY ROZWOJU MIESZKALNICTWA
3.4.1. SZACUNEK POTRZEB MIESZKANIOWYCH

Postuluje się dodanie nad tabelką tekstu dotyczącego potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych:
Ze względu na zmieniające się oczekiwania osób niepełnosprawnych związane z samodzielnym zamieszkaniem po osiągnięciu dorosłości (poza rodziną, ale przy odpowiednim wsparciu), pojawia się potrzeba zapewnienia lokali w systemie mieszkalnictwa wspomaganego. Oczekiwania osób z niepełnosprawnością, dotyczące dalszego życia, uległy znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Wynika to z jednej strony z głębokich przemian kulturowych wpływających na sposób funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś z większej niż kiedyś oczekiwanej długości życia, co wynika z postępu nauk medycznych. Przemiany kulturowe poszerzyły dostęp do edukacji oraz doprowadziły do akcentowania wolności osobistej ludzi, także niepełnosprawnych. Oczekują oni obecnie przede wszystkim wsparcia, a nie tylko opieki. Wsparcie owo potrzebne jest im w dotychczasowym otwartym środowisku życia. Zapewnienie całodobowej instytucjonalnej opieki powinno być traktowane jako ostateczność, będąca w dodatku rozwiązaniem najbardziej kosztownym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Uzasadnienie:
Polityka mieszkaniowa w proponowanym kształcie nie uwzględnia zupełnie potrzeb osób niepełnosprawnych, które


Str. 37
Do zapisu:
Pozytywny wpływ na kształtowanie się wysokości popytu mieszkaniowego odgrywać będą w najbliższych latach w Poznaniu następujące czynniki:
? rozwój gospodarczy regionu,
? inwestycje mieszkaniowe deweloperów,
? aktywność inwestycyjna towarzystw budownictwa społecznego,
? zwiększenie dostępności terenów budowlanych, uzbrojonych i pokrytych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
postuluje się dodanie kolejnego punktu:
? rozwój programów na rzecz mieszkalnictwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością.
Zapis otrzyma brzmienie:
Pozytywny wpływ na kształtowanie się wysokości popytu mieszkaniowego odgrywać będą w najbliższych latach w Poznaniu następujące czynniki:
? rozwój gospodarczy regionu,
? inwestycje mieszkaniowe deweloperów,
? aktywność inwestycyjna towarzystw budownictwa społecznego,
? zwiększenie dostępności terenów budowlanych, uzbrojonych i pokrytych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
? rozwój programów na rzecz mieszkalnictwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością.
Uzasadnienie: Już dziś organizacje społeczne tworzą programy , których celem jest rozwiązywanie problemu braku mieszkań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Są one w trakcie tworzenia dlatego do roku 2022 miejmy nadzieję, że doczekamy się ich realizacji i miasto Poznań zacznie budować kapitał miasta przyjaznego osobom wymagających wsparcia ? Poznań Wrażliwy Społecznie.

Str. 39
Dot. zapisu:
Wpływ na sposoby i możliwości realizacji potrzeb mieszkaniowych ma wysokość osiąganych dochodów, zjawisko bezrobocia.
Proponuje się dodanie słowa ?niepełnosprawności?.
Zapis otrzyma brzmienie:
Wpływ na sposoby i możliwości realizacji potrzeb mieszkaniowych ma wysokość osiąganych dochodów, zjawisko bezrobocia oraz niepełnosprawności.
Uzasadnienie: Niepełnosprawność jest czynnikiem istotnie wpływającym na możliwość bądź nie zaspakajania własnych potrzeb w tym mieszkaniowych.

Str. 41
Postuluje się dodanie zapisu:
Istotne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania ma kształtowanie polityki mieszkaniowej z uwzględnieniem celów polityki społecznej Miasta, w szczególności specyficznych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych.
Wg danych ostatniego spisu powszechnego niemal 15% Poznaniaków jest niepełnosprawnych. Samych tylko osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) jest usamodzielnianych w ośrodkach wsparcia 600. Czynnikiem determinującym zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla tej grupy osób jest zastosowanie rozwiązań architektonicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych, uwzględniających możliwość samodzielnego zamieszkania przy adekwatnym wsparciu.


Str. 43
4. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIESZKALNICTWA W POZNANIU (ANALIZA SWOT)
Postuluje się dodanie:
Mocne strony ? silne i aktywne organizacje pozarządowe
Szanse ? stworzenie strategii wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego przez organizacje pozarządowe w partnerstwie z I i II sektorem.

Str. 45
PKT. 5. MISJA ORAZ STRATEGICZNE CELE MIESZKANIOWE
Proponuje się następujący tekst misji polityki mieszkaniowej:
MISJĄ MIASTA POZNAŃ W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA JEST TWORZENIE WARUNKÓW DO ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH MIESZKAŃCÓW POZNANIA ORAZ ROZWÓJ MIESZKALNICTWA KOMUNALNEGO DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

Uzasadnienie:
Treść misji w dotychczasowym brzmieniu jest zbyt wąska i nie wskazuje na prorozwojowy charakter dokumentu.

Str. 45
Do zapisu:
Cele strategiczne wynikają ze zróżnicowanych potrzeb i preferencji mieszkaniowych miasta Poznań, które można pogrupować na następujące kategorie:
Postuluje się dodanie punktu:
- mieszkania dla osób z niepełnosprawnością, które potrzebują częściowego lub całkowitego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a których potrzeby mogą zostać zrealizowane w systemie mieszkalnictwa wspomaganego.

Str. 47
Cel 2
Do zapisu
Rolą władz Miasta jest tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Przyjmuje się następujące działania:
postuluje się dodanie punktu:
- poszukiwanie i wykorzystanie instrumentów finansowych w celu rozwoju inwestycji mieszkaniowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością.

Str. 49
Do zapisu:
Mając na względzie stale rosnące potrzeby mieszkaniowe wśród najuboższych mieszkańców miasta Poznania istnieje niewątpliwie konieczność pozyskiwania przez Miasto dodatkowych lokali socjalnych i lokali zaspokajających potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach
Postuluje się dodanie zapisu
oraz osób ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, w tym osób z niepełnosprawnością.
Po zmianie opis otrzyma brzmienie:
Mając na względzie stale rosnące potrzeby mieszkaniowe wśród najuboższych mieszkańców miasta Poznania istnieje niewątpliwie konieczność pozyskiwania przez Miasto dodatkowych lokali socjalnych i lokali zaspokajających potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz osób ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, w tym osób z niepełnosprawnością.

Str. 51-52
Do zapisu:
Finansowego wsparcia, udziela się pod warunkiem zawarcia przez Miasto z PTBS Sp. z o.o. umowy przewidującej w szczególności:
Postuluje się dodanie punktu:
- zaplanowanie i wydzielenie grupy mieszkań dla osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych, w tym osób niepełnosprawnych.

Str. 52
po akapicie ?Zaspokajanie potrzeb najuboższych w postaci dostarczania mieszkań socjalnych, będzie integralną częścią polityki społecznej, której głównym celem będzie aktywizacja zawodowa i obywatelska prowadząca do inkluzji społecznej. Istotne w tym wymiarze jest kontynuowanie współpracy m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy. Lokale socjalne będą pełnić funkcję tymczasową, a ich lokatorzy powinni traktować zamieszkiwanie w nich jako okres przejściowy.?
Postuluje się dopisanie dalszej części analizy:
Zaspokojenie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności osób z niepełnosprawnością, wymaga zorganizowania systemu mieszkalnictwa wspomaganego. W tym celu konieczna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, których głównym zadaniem jest efektywne i adekwatne wspieranie tych grup osób. Należy przeprowadzić badania diagnozujące faktyczne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością w zakresie mieszkalnictwa i wypracować strategię wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego do lokalnej polityki mieszkaniowej Miasta Poznania.

STR. 59
Postuluje się dodanie kolejnego kierunku działań:
KIERUNEK DZIAŁAŃ ? WSPÓŁPRACA MIASTA POZNAŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE WDROŻENIA SYSTEMU MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO.
Z uwagi na wieloprofilowe usprawnianie osób z różnego rodzaju dysfunkcjami w sektorze oświaty i pomocy społecznej, w ostatnim dwudziestoleciu zmieniły się potrzeby mieszkaniowe osób z niepełną sprawnością. Obserwujemy rosnącą niezależność osób z dysfunkcją intelektualną, przejawiająca się m.in. samodzielnością w poruszaniu się po mieście, podejmowaniem pracy zawodowej i zdolnością do podejmowania różnorodnych decyzji życiowych. Wyrazem tej zmiany są inne oczekiwania ? dorosłe osoby niepełnosprawne nie chcą mieszkać z rodzicami, nie mają także potrzeby zamieszkiwania w domu pomocy społecznej. Dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną (i innymi współwystępującymi schorzeniami) powinno zostać umożliwione zamieszkanie w docelowym mieszkania pod opieką we wspólnotach mieszkaniowych lub w indywidualnych mieszkaniach ?wspomaganych?.
Wymaga to przygotowania docelowej ?oferty mieszkaniowej? uwzględniającej różne formy mieszkań odpowiadające na różne potrzeby i możliwości osób (grup).
Partnerstwo Miasta Poznań (w szczególności Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Biura Koordynacji Projektów) z organizacjami pozarządowymi powinno obejmować:
1. opracowanie podstaw prawnych i organizacyjnych programu;
2. opracowanie systemu finansowania inwestycji mieszkaniowych (poszukiwanie partnerów inwestycyjnych, pozyskiwanie funduszy unijnych, przekazywanie mieszkań z zasobów miejskich, pozyskiwanie lokali od prywatnych właścicieli, w tym rodzin zainteresowanych udziałem w programie);
3. opracowanie podstaw prawnych i zasad finansowania programów treningowych i opiekuńczych w mieszkaniach ?wspomaganych?;
4. kształtowanie polityki społecznej w sposób umożliwiający realizację programów mieszkaniowych dla wykluczonych mieszkańców miasta.


Str. 67.
Po zdaniu: Alternatywa zamiany mieszkania na mieszkanie nowsze o wyższym standardzie i mniejszej powierzchni stanowi korzystne rozwiązanie dla mieszkańców, którzy zyskują mieszkanie, na które są finansowo przygotowani.
Postuluje się dodanie zapisu:
Te rozwiązania powinny objąć także mieszkańców ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, dla których PTBS Sp. z o.o. przygotuje odpowiednie pod względem architektonicznym, organizacyjnym i komunikacyjnym mieszkania.
Zapis otrzyma brzmienie:
Alternatywa zamiany mieszkania na mieszkanie nowsze o wyższym standardzie i mniejszej powierzchni stanowi korzystne rozwiązanie dla mieszkańców, którzy zyskują mieszkanie, na które są finansowo przygotowani. Te rozwiązania powinny objąć także mieszkańców ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, dla których PTBS Sp. z o.o. przygotuje odpowiednie pod względem architektonicznym, organizacyjnym i komunikacyjnym mieszkania.


Str. 76
Postuluje się dodanie kolejnego celu polityki mieszkaniowej:

CEL 4 - KSZTAŁTOWANIE PROSPOŁECZNEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ UWZGLĘDNIAJĄCEJ POTRZEBY RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.

Kierunek działań: ścisły związek polityki mieszkaniowej z polityką społeczną miasta.
Polityka mieszkaniowa Miasta Poznań powinna być kreowana w ścisłym powiązaniu z polityką społeczną miasta. Miasto nie posiada oferty mieszkaniowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełną sprawnością. Skutkiem tego jest zablokowanie procesu usamodzielniania osób na etapie pobytu w ośrodkach wsparcia, których głównym celem jest umożliwienie samodzielnego, niezależnego życia. Brak oferty mieszkalnictwa wspomaganego uniemożliwia realizowanie potencjału osób wypracowanego w dziennych ośrodkach wsparcia.

Instrument realizacji celu strategicznego na szczeblu miasta Poznań ? przeprowadzenie badań diagnozujących faktyczne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie mieszkalnictwa oraz wypracowanie strategii wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego na terenie Miasta Poznania.

Kierunek działań: tworzenie warunków do rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością.

Ze względu na zmieniające się oczekiwania osób niepełnosprawnych związane z samodzielnym zamieszkaniem po osiągnięciu dorosłości (poza rodziną, ale przy odpowiednim wsparciu), pojawia się potrzeba zapewnienia lokali w systemie mieszkalnictwa wspomaganego. Oczekiwania osób z niepełnosprawnością, dotyczące dalszego życia, uległy znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Wynika to z jednej strony z głębokich przemian kulturowych wpływających na sposób funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś z większej niż kiedyś oczekiwanej długości życia, co wynika z postępu nauk medycznych. Przemiany kulturowe poszerzyły dostęp do edukacji oraz doprowadziły do akcentowania wolności osobistej ludzi, także niepełnosprawnych. Oczekują oni obecnie przede wszystkim wsparcia, a nie ?opieki?. Wsparcie owo potrzebne jest im w dotychczasowym otwartym środowisku życia. Zapewnienie całodobowej instytucjonalnej opieki powinno być traktowane jako ostateczność, będąca w dodatku rozwiązaniem najbardziej kosztownym dla jednostek samorządu terytorialnego.
Z tego względu konieczne jest umożliwione zamieszkanie w docelowym mieszkania pod opieką we wspólnotach mieszkaniowych lub w indywidualnych mieszkaniach ?wspomaganych?.
Instrument realizacji celu strategicznego na szczeblu miasta Poznań ? wypracowanie strategii wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego na terenie Miasta Poznania.
W tym zakresie konieczne jest partnerstwo Miasta Poznań (w szczególności Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Biura Koordynacji Projektów) z organizacjami pozarządowymi, które powinno obejmować:
1. opracowanie podstaw prawnych i organizacyjnych programu;
2. opracowanie systemu finansowania inwestycji mieszkaniowych (poszukiwanie partnerów inwestycyjnych, pozyskiwanie funduszy unijnych, przekazywanie mieszkań z zasobów miejskich, pozyskiwanie lokali od prywatnych właścicieli, w tym rodzin zainteresowanych udziałem w programie);
3. opracowanie podstaw prawnych i zasad finansowania programów treningowych i opiekuńczych w mieszkaniach ?wspomaganych?;
4. kształtowanie polityki społecznej w sposób umożliwiający realizację programów mieszkaniowych dla wykluczonych mieszkańców miasta.