Wydrukowano 2018-01-20 19:39:02

Wysłany przez iad_janowicz 2017-01-31 21:23:25
Re: Poznańska oświata po reformie.
Od nowego roku szkolnego klasy gimnazjalne będą funkcjonowały jako oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych zależy to od trybu dokonanego przez rade Miasta włączenia lub przekształcenia dotychczasowego gimnazjum. Rada Miasta ma czas do końca lutego ,by podjąć stosowaną uchwałę.
W praktyce oznacza to będzie następujące warianty:
1. w przypadku włączenia do szkoły podstawowej będzie funkcjonować szkoła podstawowa- także z klasami siódmymi oraz klasy drugie i trzecie gimnazjum. Podobnie będzie w przypadku włączenia do LO lub techniku: będzie funkcjonować szkoła ponadgimnazjalna oraz klasy drugie i trzecie gimnazjum;
2. w przypadku przekształcenia np. w szkołę podstawową będzie prowadzony nabór do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz będą funkcjonować klasy drugie i trzecie gimnazjum.
Odpowiadając na szczegółowe pytania zawarte w zapytaniu:
Ad1. tak, jeśli oczywiście zgłoszą się kandydaci –uczniowie do klasy pierwszej szkoły podstawowej;
Ad2. tak, będzie utworzony nowy obwód dla nowej, przekształconej z gimnazjum szkoły podstawowej;
Ad3. takie „przenoszenie” uczniów zgodnie z przyjętą ustawą jest możliwe, ale tylko dla przyszłych klas czwartych oraz siódmych. Może się to odbyć na zasadzie decyzji organu prowadzącego (Prezydenta Miasta Poznania) lub na wniosek rodziców uczniów tych klas;
Ad4. Jeśli Rada Miasta Poznania podejmie decyzję, iż w tej szkole będą prowadzone klasy dwujęzyczne, to zgodnie z przepisami nauka rozpocznie się od klasy siódmej. Nabór będzie prowadzony w trakcie rekrutacji do szkół podstawowych i podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej będzie pozytywne zaliczenie testu kompetencji językowych. Do tej klasy aplikować będą mogli uczniowie z różnych szkół podstawowych, nie tylko z obwodu tej szkoły;
Ad5. Nauka w klasie dwujęzycznej będzie prowadzona w klasach siódmej i ósmej szkoły podstawowej;
Ad6. W budżecie Miasta Poznania na rok 2017 są przeznaczone środki na doposażenie przekształcanych szkół, w tym na potrzebne pracownie, zakup mebli, wyposażenie klas, przygotowanie placu zabaw.