Strona główna forum

Wydrukowano 2018-01-22 19:33:43 Wyświetl wszyskie posty z tego wątku na jednej stronie
Wysłany przez frankofil 2012-04-05 11:36:22
Polityka Mieszkaniowa
Zapraszamy do dyskusji nt. dokumentu pt. "Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2012 - 2022".
UWAGA: decyzją Zastępcy Prezydenta Poznania Mirosława Kruszyńskiego konsultacje zostały przedłużone do dnia 15 maja br.
Powrót na stronę "Konsultacje Społeczne": http://www.poznan.pl/mim/main/polityka-mieszkaniowa-miasta-poznania-na-lata-2012-2022,p,15574,22921.html
----------------------------------------
Załącznik polityka_mieszkaniowa_skrot.doc (145408 bytes) ((Liczba pobrań): 2591) (skrót dokumentu "Polityka mieszkaniowa")


Wysłany przez marciniaknatalia@wp.pl 2012-05-14 22:37:50
Re: Polityka Mieszkaniowa
czy jest możliwość dołączenia tutaj załącznika, czy trzeba swoje uwagi wpisywać w okienko?

Wysłany przez maltom 2012-05-15 09:24:31
Re: Polityka Mieszkaniowa
Prosimy o wpisywanie uwag w okienku.Dziękujemy.

Wysłany przez marciniaknatalia@wp.pl 2012-05-15 09:47:41
Re: Polityka Mieszkaniowa
W imieniu Stowarzyszenia Na Tak oraz międzysektorowego zespołu ds. wypracowania strategii mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością, zgłaszam uwagi do projektu "Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2012 - 2022".

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że ww. dokument nie stanowi kompleksowej odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Poznania, pomija niezwykle istotną kwestię, jaką jest wypracowanie modelu wsparcia w zakresie mieszkalnictwa osób ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, w tym osób z niepełnosprawnością.

O osobach niepełnosprawnych w "Polityce mieszkaniowej" mówi się głównie w odniesieniu do poprzedniej polityki z 2000 roku. W tym dokumencie stworzenie szans normalnego funkcjonowania osób z niepełną sprawnością było jednym z celów. Był on (miał on być?) realizowany poprzez pozyskiwanie lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych, oraz likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w ramach planowanej modernizacji budynków.

W naszej opinii budowanie otoczenia mieszkalnego przyjaznego osobom niepełnosprawnym musi być powiązane z kreowaniem polityki społecznej. Celem współpracy międzywydziałowej powinno być stworzenie systemu mieszkalnictwa wspomaganego, w ramach którego obok zapewnienia odpowiednich lokali mieszkalnych, zapewnione będzie też wsparcie społeczne, w szczególności poprzez realizowanie treningu samodzielnego zamieszkania i pomoc w prowadzeniu niezależnego życia poza rodziną, ale też poza instytucją totalną (np. DPS).

Nasze uwagi są kompletnym, kompleksowym uzupełnieniem dokumentu "Polityka mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2012 - 2022". Będę je spisywać w następującym formacie:
Str. 30 - numer strony, do której należy się odnieść.
po "cytat z dokumentu", nad tabelką - lokalizacja, w której powinno znaleźć się uzupełnienie.
tekst - propozycja uzupełnienia.


Str. 4
"Do najbiedniejszych" i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
"Wyrazem tych działań jest ?" (starszych, chorych i niepełnosprawnych), mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych oraz mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych.

Str. 30
"Projekt nie obejmuje osób starszych, inwalidów, osób z niepełną sprawnością, kobiet oraz dzieci. Osoby kierowane do pawilonów socjalnych będą uprzednio poddawane wnikliwej analizie.

Str. 35 nad tabelką
Ze względu na zmieniające się oczekiwania osób niepełnosprawnych związane z samodzielnym zamieszkaniem po osiągnięciu dorosłości (poza rodziną, ale przy odpowiednim wsparciu), pojawia się potrzeba zapewnienia lokali w systemie mieszkalnictwa wspomaganego. Oczekiwania osób z niepełnosprawnością, dotyczące dalszego życia, uległy znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Wynika to z jednej strony z głębokich przemian kulturowych wpływających na sposób funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś z większej niż kiedyś oczekiwanej długości życia, co wynika z postępu nauk medycznych. Przemiany kulturowe poszerzyły dostęp do edukacji oraz doprowadziły do akcentowania wolności osobistej ludzi, także niepełnosprawnych. Oczekują oni obecnie przede wszystkim wsparcia, a nie ?opieki?. Wsparcie owo potrzebne jest im w dotychczasowym otwartym środowisku życia. Zapewnienie całodobowej instytucjonalnej opieki powinno być traktowane jako ostateczność, będąca w dodatku rozwiązaniem najbardziej kosztownym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Str. 37 "Pozytywny wpływ na kształtowanie się wysokości popytu?"
Dodać:
- rozwój programów na rzecz mieszkalnictwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością.

Str. 39
"Wpływ na sposoby i możliwości realizacji potrzeb mieszkaniowych ma wysokość osiąganych dochodów, zjawisko bezrobocia" oraz niepełnosprawności.

Str. 41
Istotne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania ma kształtowanie polityki mieszkaniowej z uwzględnieniem celów polityki społecznej Miasta, w szczególności specyficznych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych.
Wg danych ostatniego spisu powszechnego niemal 15% Poznaniaków jest niepełnosprawnych. Samych tylko osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) jest usamodzielnianych w ośrodkach wsparcia 600. Czynnikiem determinującym zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla tej grupy osób jest zastosowanie rozwiązań architektonicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych, uwzględniających możliwość samodzielnego zamieszkania przy adekwatnym wsparciu.


Str. 43
Mocne strony ? silne i aktywne organizacje pozarządowe
Szanse ? stworzenie strategii wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego przez organizacje pozarządowe w partnerstwie z I i II sektorem.

Str. 47
Cel 2
Dodać działanie
- poszukiwanie i wykorzystanie instrumentów finansowych w celu rozwoju inwestycji mieszkaniowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością.

Dodać cel:
CEL 4 - Kształtowanie prospołecznej polityki mieszkaniowej uwzględniającej potrzeby różnych grup społecznych.
- ścisły związek polityki mieszkaniowej z polityką społeczną miasta.
- tworzenie warunków do rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością.


"Mając na względzie stale rosnące potrzeby mieszkaniowe wśród najuboższych mieszkańców miasta Poznania istnieje niewątpliwie konieczność pozyskiwania przez Miasto dodatkowych lokali socjalnych i lokali zaspokajających potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach" oraz osób ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, w tym osób z niepełnosprawnością.

Str. 52
Dodać punkt do
"Finansowego wsparcia, udziela się pod warunkiem zawarcia przez Miasto z PTBS Sp. z o.o. umowy przewidującej w szczególności:"
- zaplanowanie i wydzielenie grupy mieszkań dla osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych, w tym osób niepełnosprawnych.

Str. 52 po akapicie ?Zaspokajanie potrzeb najuboższych w postaci dostarczania mieszkań socjalnych, będzie integralną częścią polityki społecznej, której głównym celem będzie aktywizacja zawodowa i obywatelska prowadząca do inkluzji społecznej. Istotne w tym wymiarze jest kontynuowanie współpracy m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy. Lokale socjalne będą pełnić funkcję tymczasową, a ich lokatorzy powinni traktować zamieszkiwanie w nich jako okres przejściowy.?

Dopisać:
Zaspokojenie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności osób z niepełnosprawnością, wymaga zorganizowania systemu mieszkalnictwa wspomaganego. W tym celu konieczna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, których głównym zadaniem jest efektywne i adekwatne wspieranie tych grup osób. Należy przeprowadzić badania diagnozujące faktyczne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością w zakresie mieszkalnictwa i wypracować strategię wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego do lokalnej polityki mieszkaniowej Miasta Poznania.

STR. 59 dodać
KIERUNEK DZIAŁAŃ ? WSPÓŁPRACA MAISTA POZNAŃ Z ORGANZIACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE WDROŻENIA SYSTEMU MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO.
Z uwagi na wieloprofilowe usprawnianie osób z różnego rodzaju dysfunkcjami w sektorze oświaty i pomocy społecznej, w ostatnim dwudziestoleciu zmieniły się potrzeby mieszkaniowe osób z niepełną sprawnością. Obserwujemy rosnącą niezależność osób z dysfunkcją intelektualną, przejawiająca się m.in. samodzielnością w poruszaniu się po mieście, podejmowaniem pracy zawodowej i zdolnością do podejmowania różnorodnych decyzji życiowych. Wyrazem tej zmiany są inne oczekiwania ? dorosłe osoby niepełnosprawne nie chcą mieszkać z rodzicami, nie mają także potrzeby zamieszkiwania w domu pomocy społecznej. Dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną (i innymi współwystępującymi schorzeniami) powinno zostać umożliwione zamieszkanie w docelowym mieszkania pod opieką we wspólnotach mieszkaniowych lub w indywidualnych mieszkaniach ?wspomaganych?.
Wymaga to przygotowania docelowej ?oferty mieszkaniowej? uwzględniającej różne formy mieszkań odpowiadające na różne potrzeby i możliwości osób (grup).
Partnerstwo Miasta Poznań (w szczególności Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Biura Koordynacji Projektów) z organizacjami pozarządowymi powinno obejmować:
1. opracowanie podstaw prawnych i organizacyjnych programu;
2. opracowanie systemu finansowania inwestycji mieszkaniowych (poszukiwanie partnerów inwestycyjnych, pozyskiwanie funduszy unijnych, przekazywanie mieszkań z zasobów miejskich, pozyskiwanie lokali od prywatnych właścicieli, w tym rodzin zainteresowanych udziałem w programie);
3. opracowanie podstaw prawnych i zasad finansowania programów treningowych i opiekuńczych w mieszkaniach ?wspomaganych?;
4. kształtowanie polityki społecznej w sposób umożliwiający realizację programów mieszkaniowych dla wykluczonych mieszkańców miasta.


Str. 67. Po zdaniu ?Alternatywa zamiany mieszkania na mieszkanie nowsze o wyższym standardzie i mniejszej powierzchni stanowi korzystne rozwiązanie dla mieszkańców, którzy zyskują mieszkanie, na które są finansowo przygotowani.?
Dodać
Te rozwiązania powinny objąć także mieszkańców ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, dla których PTBS Sp. z o.o. przygotuje odpowiednie pod względem architektonicznym, organizacyjnym i komunikacyjnym mieszkania.

Str. 75
CEL 4 - Kształtowanie prospołecznej polityki mieszkaniowej uwzględniającej potrzeby różnych grup społecznych.

Kierunek działań: ścisły związek polityki mieszkaniowej z polityką społeczną miasta.

Polityka mieszkaniowa Miasta Poznań powinna być kreowana w ścisłym związku z polityką społeczną miasta. Miasto nie posiada oferty mieszkaniowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełną sprawnością. Skutkiem tego jest zablokowanie procesu usamodzielniania osób na etapie pobytu w ośrodkach wsparcia, których głównym celem jest umożliwienie samodzielnego, niezależnego życia. Brak oferty mieszkalnictwa wspomaganego uniemożliwia realizowanie potencjału osób wypracowanego w dziennych ośrodkach wsparcia.

Instrument realizacji celu strategicznego na szczeblu miasta Poznań ? przeprowadzenie badań diagnozujących faktyczne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie mieszkalnictwa oraz wypracowanie strategii wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego na terenie Miasta Poznania.


Kierunek działań: tworzenie warunków do rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością.

Ze względu na zmieniające się oczekiwania osób niepełnosprawnych związane z samodzielnym zamieszkaniem po osiągnięciu dorosłości (poza rodziną, ale przy odpowiednim wsparciu), pojawia się potrzeba zapewnienia lokali w systemie mieszkalnictwa wspomaganego. Oczekiwania osób z niepełnosprawnością, dotyczące dalszego życia, uległy znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Wynika to z jednej strony z głębokich przemian kulturowych wpływających na sposób funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś z większej niż kiedyś oczekiwanej długości życia, co wynika z postępu nauk medycznych. Przemiany kulturowe poszerzyły dostęp do edukacji oraz doprowadziły do akcentowania wolności osobistej ludzi, także niepełnosprawnych. Oczekują oni obecnie przede wszystkim wsparcia, a nie ?opieki?. Wsparcie owo potrzebne jest im w dotychczasowym otwartym środowisku życia. Zapewnienie całodobowej instytucjonalnej opieki powinno być traktowane jako ostateczność, będąca w dodatku rozwiązaniem najbardziej kosztownym dla jednostek samorządu terytorialnego.
Z tego względu konieczne jest umożliwione zamieszkanie w docelowym mieszkania pod opieką we wspólnotach mieszkaniowych lub w indywidualnych mieszkaniach ?wspomaganych?.


Instrument realizacji celu strategicznego na szczeblu miasta Poznań ? wypracowanie strategii wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego na terenie Miasta Poznania.

W tym zakresie konieczne jest partnerstwo Miasta Poznań (w szczególności Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Biura Koordynacji Projektów) z organizacjami pozarządowymi, które powinno obejmować:
1. opracowanie podstaw prawnych i organizacyjnych programu;
2. opracowanie systemu finansowania inwestycji mieszkaniowych (poszukiwanie partnerów inwestycyjnych, pozyskiwanie funduszy unijnych, przekazywanie mieszkań z zasobów miejskich, pozyskiwanie lokali od prywatnych właścicieli, w tym rodzin zainteresowanych udziałem w programie);
3. opracowanie podstaw prawnych i zasad finansowania programów treningowych i opiekuńczych w mieszkaniach ?wspomaganych?;
4. kształtowanie polityki społecznej w sposób umożliwiający realizację programów mieszkaniowych dla wykluczonych mieszkańców miasta.


Wysłany przez maltom 2012-05-15 11:36:43
Re: Polityka Mieszkaniowa
Dziękujemy za przekazane uwagi. Zostaną one rozpatrzone w trakcie analizy przygotowanego materiału.

Wysłany przez JKO 2012-05-15 19:33:25
Re: Polityka Mieszkaniowa
Szanowni Państwo,
w imieniu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - zgromadzenie 47 organizacji działających w w/w obszarze oraz Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, przesyłam uwagi do konsultowanego dokumentu.
Z pozdrowieniami,
Justyna K. Ochędzan - Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO PRZY WYDZIALE ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
UWAGI DO DOKUMENTU: POLITYKA MIESZKANIOWA MIASTA POZNANIA NA LATA 2012-2022???. ? proponowana zmiana

Str. 4
Do zapisu:

Analiza wymienionych powyżej tekstów aktów prawnych prowadzi do wniosku, że rolą gmin jest aktywna pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, a skierowana jest w szczególności do najbiedniejszych, poprzez zapewnienie lokalu nadającego się do zamieszkania. Można ? w tym aspekcie - stwierdzić, że gmina pełni rolę ?opiekuńczą? w stosunku do jej mieszkańców. Wyrazem tych działań jest zapewnienie schronienia osobom pozbawionym mieszkań, w tym bezdomnym oraz prowadzenie domów pomocy społecznej (szczególnie dla osób starszych oraz chorych), mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych.

Postuluje się zmianę zapisu i nadanie mu brzmienia:
Analiza wymienionych powyżej tekstów aktów prawnych prowadzi do wniosku, że rolą gmin jest aktywna pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, a skierowana jest w szczególności do najbiedniejszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie lokalu nadającego się do zamieszkania.
Można ? w tym aspekcie - stwierdzić, że gmina pełni rolę ?opiekuńczą? w stosunku do jej mieszkańców. Wyrazem tych działań jest zapewnienie schronienia osobom pozbawionym mieszkań, w tym bezdomnym oraz prowadzenie domów pomocy społecznej (szczególnie dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych), mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych oraz mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie: proponowany zapis ma na celu uwrażliwienie polityki mieszkaniowej na obecność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych jako odbiorców ?opiekuńczej? polityki miasta. Osoby najbiedniejsze są jedną z grup wymagających wspierającej roli miasta w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Do tekstu ze str. 7-8:
b) tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego:
? realizację komunalnej infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,
? rozwój przestrzenny Miasta,
? dynamizowanie migracji mieszkańców w obrębie zasobu mieszkaniowego Miasta w celu optymalizacji wykorzystania powierzchni,
? dynamizowanie budownictwa na wynajem realizowane przez towarzystwa budownictwa społecznego,
? partnerstwo publiczno ? prywatne,
rekomenduje się dopisanie dodatkowego punktu:
? partnerstwo publiczno-społeczne i społeczno-prywatne

Uzasadnienie:
Strona społeczna jest w trakcie wypracowywania koncepcji mieszkań wspomaganych dla osób z niepełną sprawnością. Koncepcja ta uwzględnia m.in. zawieranie partnerstw różnych podmiotów między sobą w tym strony społecznej z prywatnymi deweloperami lub TBSami, dlatego też chcemy żeby tak strategiczny dokument jak polityka mieszkaniowa nie wypychał poza margines inicjatyw podejmowanych przez podmioty inne niż strona publiczna czy prywatni deweloperzy i uwzględniał potrzeby i potencjał strony społecznej.


Str. 8
Do zapisu:
Adresatami niniejszej polityki są więc - obok władz Miasta - inwestorzy, deweloperzy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz pozostali zarządcy zasobów mieszkaniowych.

Przed słowem inwestorzy postuluje się dodanie słowa ?mieszkańcy?. Zmieniony zapis otrzyma brzmienie:
Adresatami niniejszej polityki są więc - obok władz Miasta ? mieszkańcy, inwestorzy, deweloperzy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz pozostali zarządcy zasobów mieszkaniowych.

Uzasadnienie:
Polityka mieszkaniowa jak sama nazwa wskazuje dotyczy głównie mieszkańców Poznania i tworzenia im warunków do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Dlatego pominięcie ich jako adresatów tak strategicznego dokumentu jest niedopatrzeniem.

Str. 30
Dot. zapisu:
Projekt nie obejmuje osób starszych, inwalidów, kobiet oraz dzieci. Osoby kierowane do pawilonów socjalnych będą uprzednio poddawane wnikliwej analizie.

Postuluje się zastąpienie słowa inwalida słowem osoba z niepełną sprawnością. Zapis otrzyma brzmienie:
Projekt nie obejmuje osób starszych, osób z niepełną sprawnością, kobiet oraz dzieci. Osoby kierowane do pawilonów socjalnych będą uprzednio poddawane wnikliwej analizie.

Uzasadnienie:
Od bardzo wielu lat nie używa się w stosunku do osób niepełnosprawnych słowa inwalida. Jest to słowo stygmatyzujące dlatego zarówno w orzecznictwie, literaturze fachowej oraz w codziennych działaniach z osobami niepełnosprawnymi nie używa się słowa inwalida, tylko osoba niepełnosprawna lub osoba z niepełną sprawności, co uznawane jest obecnie za najbardziej poprawne określenie. Stąd postuluje się, żeby takiej terminologii używać również w polityce mieszkaniowej.

Str. 35
Dotyczy pkt. 3.4. PROGNOZY ROZWOJU MIESZKALNICTWA
3.4.1. SZACUNEK POTRZEB MIESZKANIOWYCH

Postuluje się dodanie nad tabelką tekstu dotyczącego potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych:
Ze względu na zmieniające się oczekiwania osób niepełnosprawnych związane z samodzielnym zamieszkaniem po osiągnięciu dorosłości (poza rodziną, ale przy odpowiednim wsparciu), pojawia się potrzeba zapewnienia lokali w systemie mieszkalnictwa wspomaganego. Oczekiwania osób z niepełnosprawnością, dotyczące dalszego życia, uległy znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Wynika to z jednej strony z głębokich przemian kulturowych wpływających na sposób funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś z większej niż kiedyś oczekiwanej długości życia, co wynika z postępu nauk medycznych. Przemiany kulturowe poszerzyły dostęp do edukacji oraz doprowadziły do akcentowania wolności osobistej ludzi, także niepełnosprawnych. Oczekują oni obecnie przede wszystkim wsparcia, a nie tylko opieki. Wsparcie owo potrzebne jest im w dotychczasowym otwartym środowisku życia. Zapewnienie całodobowej instytucjonalnej opieki powinno być traktowane jako ostateczność, będąca w dodatku rozwiązaniem najbardziej kosztownym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Uzasadnienie:
Polityka mieszkaniowa w proponowanym kształcie nie uwzględnia zupełnie potrzeb osób niepełnosprawnych, które


Str. 37
Do zapisu:
Pozytywny wpływ na kształtowanie się wysokości popytu mieszkaniowego odgrywać będą w najbliższych latach w Poznaniu następujące czynniki:
? rozwój gospodarczy regionu,
? inwestycje mieszkaniowe deweloperów,
? aktywność inwestycyjna towarzystw budownictwa społecznego,
? zwiększenie dostępności terenów budowlanych, uzbrojonych i pokrytych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
postuluje się dodanie kolejnego punktu:
? rozwój programów na rzecz mieszkalnictwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością.
Zapis otrzyma brzmienie:
Pozytywny wpływ na kształtowanie się wysokości popytu mieszkaniowego odgrywać będą w najbliższych latach w Poznaniu następujące czynniki:
? rozwój gospodarczy regionu,
? inwestycje mieszkaniowe deweloperów,
? aktywność inwestycyjna towarzystw budownictwa społecznego,
? zwiększenie dostępności terenów budowlanych, uzbrojonych i pokrytych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
? rozwój programów na rzecz mieszkalnictwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnością.
Uzasadnienie: Już dziś organizacje społeczne tworzą programy , których celem jest rozwiązywanie problemu braku mieszkań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Są one w trakcie tworzenia dlatego do roku 2022 miejmy nadzieję, że doczekamy się ich realizacji i miasto Poznań zacznie budować kapitał miasta przyjaznego osobom wymagających wsparcia ? Poznań Wrażliwy Społecznie.

Str. 39
Dot. zapisu:
Wpływ na sposoby i możliwości realizacji potrzeb mieszkaniowych ma wysokość osiąganych dochodów, zjawisko bezrobocia.
Proponuje się dodanie słowa ?niepełnosprawności?.
Zapis otrzyma brzmienie:
Wpływ na sposoby i możliwości realizacji potrzeb mieszkaniowych ma wysokość osiąganych dochodów, zjawisko bezrobocia oraz niepełnosprawności.
Uzasadnienie: Niepełnosprawność jest czynnikiem istotnie wpływającym na możliwość bądź nie zaspakajania własnych potrzeb w tym mieszkaniowych.

Str. 41
Postuluje się dodanie zapisu:
Istotne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania ma kształtowanie polityki mieszkaniowej z uwzględnieniem celów polityki społecznej Miasta, w szczególności specyficznych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych.
Wg danych ostatniego spisu powszechnego niemal 15% Poznaniaków jest niepełnosprawnych. Samych tylko osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) jest usamodzielnianych w ośrodkach wsparcia 600. Czynnikiem determinującym zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla tej grupy osób jest zastosowanie rozwiązań architektonicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych, uwzględniających możliwość samodzielnego zamieszkania przy adekwatnym wsparciu.


Str. 43
4. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIESZKALNICTWA W POZNANIU (ANALIZA SWOT)
Postuluje się dodanie:
Mocne strony ? silne i aktywne organizacje pozarządowe
Szanse ? stworzenie strategii wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego przez organizacje pozarządowe w partnerstwie z I i II sektorem.

Str. 45
PKT. 5. MISJA ORAZ STRATEGICZNE CELE MIESZKANIOWE
Proponuje się następujący tekst misji polityki mieszkaniowej:
MISJĄ MIASTA POZNAŃ W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA JEST TWORZENIE WARUNKÓW DO ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH MIESZKAŃCÓW POZNANIA ORAZ ROZWÓJ MIESZKALNICTWA KOMUNALNEGO DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

Uzasadnienie:
Treść misji w dotychczasowym brzmieniu jest zbyt wąska i nie wskazuje na prorozwojowy charakter dokumentu.

Str. 45
Do zapisu:
Cele strategiczne wynikają ze zróżnicowanych potrzeb i preferencji mieszkaniowych miasta Poznań, które można pogrupować na następujące kategorie:
Postuluje się dodanie punktu:
- mieszkania dla osób z niepełnosprawnością, które potrzebują częściowego lub całkowitego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a których potrzeby mogą zostać zrealizowane w systemie mieszkalnictwa wspomaganego.

Str. 47
Cel 2
Do zapisu
Rolą władz Miasta jest tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Przyjmuje się następujące działania:
postuluje się dodanie punktu:
- poszukiwanie i wykorzystanie instrumentów finansowych w celu rozwoju inwestycji mieszkaniowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością.

Str. 49
Do zapisu:
Mając na względzie stale rosnące potrzeby mieszkaniowe wśród najuboższych mieszkańców miasta Poznania istnieje niewątpliwie konieczność pozyskiwania przez Miasto dodatkowych lokali socjalnych i lokali zaspokajających potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach
Postuluje się dodanie zapisu
oraz osób ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, w tym osób z niepełnosprawnością.
Po zmianie opis otrzyma brzmienie:
Mając na względzie stale rosnące potrzeby mieszkaniowe wśród najuboższych mieszkańców miasta Poznania istnieje niewątpliwie konieczność pozyskiwania przez Miasto dodatkowych lokali socjalnych i lokali zaspokajających potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz osób ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, w tym osób z niepełnosprawnością.

Str. 51-52
Do zapisu:
Finansowego wsparcia, udziela się pod warunkiem zawarcia przez Miasto z PTBS Sp. z o.o. umowy przewidującej w szczególności:
Postuluje się dodanie punktu:
- zaplanowanie i wydzielenie grupy mieszkań dla osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych, w tym osób niepełnosprawnych.

Str. 52
po akapicie ?Zaspokajanie potrzeb najuboższych w postaci dostarczania mieszkań socjalnych, będzie integralną częścią polityki społecznej, której głównym celem będzie aktywizacja zawodowa i obywatelska prowadząca do inkluzji społecznej. Istotne w tym wymiarze jest kontynuowanie współpracy m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy. Lokale socjalne będą pełnić funkcję tymczasową, a ich lokatorzy powinni traktować zamieszkiwanie w nich jako okres przejściowy.?
Postuluje się dopisanie dalszej części analizy:
Zaspokojenie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności osób z niepełnosprawnością, wymaga zorganizowania systemu mieszkalnictwa wspomaganego. W tym celu konieczna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, których głównym zadaniem jest efektywne i adekwatne wspieranie tych grup osób. Należy przeprowadzić badania diagnozujące faktyczne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością w zakresie mieszkalnictwa i wypracować strategię wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego do lokalnej polityki mieszkaniowej Miasta Poznania.

STR. 59
Postuluje się dodanie kolejnego kierunku działań:
KIERUNEK DZIAŁAŃ ? WSPÓŁPRACA MIASTA POZNAŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE WDROŻENIA SYSTEMU MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO.
Z uwagi na wieloprofilowe usprawnianie osób z różnego rodzaju dysfunkcjami w sektorze oświaty i pomocy społecznej, w ostatnim dwudziestoleciu zmieniły się potrzeby mieszkaniowe osób z niepełną sprawnością. Obserwujemy rosnącą niezależność osób z dysfunkcją intelektualną, przejawiająca się m.in. samodzielnością w poruszaniu się po mieście, podejmowaniem pracy zawodowej i zdolnością do podejmowania różnorodnych decyzji życiowych. Wyrazem tej zmiany są inne oczekiwania ? dorosłe osoby niepełnosprawne nie chcą mieszkać z rodzicami, nie mają także potrzeby zamieszkiwania w domu pomocy społecznej. Dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną (i innymi współwystępującymi schorzeniami) powinno zostać umożliwione zamieszkanie w docelowym mieszkania pod opieką we wspólnotach mieszkaniowych lub w indywidualnych mieszkaniach ?wspomaganych?.
Wymaga to przygotowania docelowej ?oferty mieszkaniowej? uwzględniającej różne formy mieszkań odpowiadające na różne potrzeby i możliwości osób (grup).
Partnerstwo Miasta Poznań (w szczególności Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Biura Koordynacji Projektów) z organizacjami pozarządowymi powinno obejmować:
1. opracowanie podstaw prawnych i organizacyjnych programu;
2. opracowanie systemu finansowania inwestycji mieszkaniowych (poszukiwanie partnerów inwestycyjnych, pozyskiwanie funduszy unijnych, przekazywanie mieszkań z zasobów miejskich, pozyskiwanie lokali od prywatnych właścicieli, w tym rodzin zainteresowanych udziałem w programie);
3. opracowanie podstaw prawnych i zasad finansowania programów treningowych i opiekuńczych w mieszkaniach ?wspomaganych?;
4. kształtowanie polityki społecznej w sposób umożliwiający realizację programów mieszkaniowych dla wykluczonych mieszkańców miasta.


Str. 67.
Po zdaniu: Alternatywa zamiany mieszkania na mieszkanie nowsze o wyższym standardzie i mniejszej powierzchni stanowi korzystne rozwiązanie dla mieszkańców, którzy zyskują mieszkanie, na które są finansowo przygotowani.
Postuluje się dodanie zapisu:
Te rozwiązania powinny objąć także mieszkańców ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, dla których PTBS Sp. z o.o. przygotuje odpowiednie pod względem architektonicznym, organizacyjnym i komunikacyjnym mieszkania.
Zapis otrzyma brzmienie:
Alternatywa zamiany mieszkania na mieszkanie nowsze o wyższym standardzie i mniejszej powierzchni stanowi korzystne rozwiązanie dla mieszkańców, którzy zyskują mieszkanie, na które są finansowo przygotowani. Te rozwiązania powinny objąć także mieszkańców ze szczególnymi potrzebami mieszkaniowymi, dla których PTBS Sp. z o.o. przygotuje odpowiednie pod względem architektonicznym, organizacyjnym i komunikacyjnym mieszkania.


Str. 76
Postuluje się dodanie kolejnego celu polityki mieszkaniowej:

CEL 4 - KSZTAŁTOWANIE PROSPOŁECZNEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ UWZGLĘDNIAJĄCEJ POTRZEBY RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH.

Kierunek działań: ścisły związek polityki mieszkaniowej z polityką społeczną miasta.
Polityka mieszkaniowa Miasta Poznań powinna być kreowana w ścisłym powiązaniu z polityką społeczną miasta. Miasto nie posiada oferty mieszkaniowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełną sprawnością. Skutkiem tego jest zablokowanie procesu usamodzielniania osób na etapie pobytu w ośrodkach wsparcia, których głównym celem jest umożliwienie samodzielnego, niezależnego życia. Brak oferty mieszkalnictwa wspomaganego uniemożliwia realizowanie potencjału osób wypracowanego w dziennych ośrodkach wsparcia.

Instrument realizacji celu strategicznego na szczeblu miasta Poznań ? przeprowadzenie badań diagnozujących faktyczne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie mieszkalnictwa oraz wypracowanie strategii wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego na terenie Miasta Poznania.

Kierunek działań: tworzenie warunków do rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością.

Ze względu na zmieniające się oczekiwania osób niepełnosprawnych związane z samodzielnym zamieszkaniem po osiągnięciu dorosłości (poza rodziną, ale przy odpowiednim wsparciu), pojawia się potrzeba zapewnienia lokali w systemie mieszkalnictwa wspomaganego. Oczekiwania osób z niepełnosprawnością, dotyczące dalszego życia, uległy znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Wynika to z jednej strony z głębokich przemian kulturowych wpływających na sposób funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, z drugiej zaś z większej niż kiedyś oczekiwanej długości życia, co wynika z postępu nauk medycznych. Przemiany kulturowe poszerzyły dostęp do edukacji oraz doprowadziły do akcentowania wolności osobistej ludzi, także niepełnosprawnych. Oczekują oni obecnie przede wszystkim wsparcia, a nie ?opieki?. Wsparcie owo potrzebne jest im w dotychczasowym otwartym środowisku życia. Zapewnienie całodobowej instytucjonalnej opieki powinno być traktowane jako ostateczność, będąca w dodatku rozwiązaniem najbardziej kosztownym dla jednostek samorządu terytorialnego.
Z tego względu konieczne jest umożliwione zamieszkanie w docelowym mieszkania pod opieką we wspólnotach mieszkaniowych lub w indywidualnych mieszkaniach ?wspomaganych?.
Instrument realizacji celu strategicznego na szczeblu miasta Poznań ? wypracowanie strategii wdrożenia systemu mieszkalnictwa wspomaganego na terenie Miasta Poznania.
W tym zakresie konieczne jest partnerstwo Miasta Poznań (w szczególności Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Biura Koordynacji Projektów) z organizacjami pozarządowymi, które powinno obejmować:
1. opracowanie podstaw prawnych i organizacyjnych programu;
2. opracowanie systemu finansowania inwestycji mieszkaniowych (poszukiwanie partnerów inwestycyjnych, pozyskiwanie funduszy unijnych, przekazywanie mieszkań z zasobów miejskich, pozyskiwanie lokali od prywatnych właścicieli, w tym rodzin zainteresowanych udziałem w programie);
3. opracowanie podstaw prawnych i zasad finansowania programów treningowych i opiekuńczych w mieszkaniach ?wspomaganych?;
4. kształtowanie polityki społecznej w sposób umożliwiający realizację programów mieszkaniowych dla wykluczonych mieszkańców miasta.

Wysłany przez drozdowski.edgar@gmail.com 2012-05-15 21:01:55
Re: Polityka Mieszkaniowa
W imieniu Stowarzyszenia My-Poznaniacy składam uwagi do dokumentu pt. "Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2012 - 2022".

Edgar Drozdowski, członek Zarządu Stowarzyszenia My-PoznaniacyPolityka Mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2012-2022

Ocena

Dokument opracowany przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach przynosi wiele ciekawych danych statystycznych na temat gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez miasto Poznań, zebranych w jednym opracowaniu. Nie przynosi natomiast odpowiedzi na pytanie jak racjonalnie gospodarować zasobem mieszkaniowym miasta Poznania i tworzyć warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Dokument nie odpowiada na pytanie jak usprawnić działalność ZKZL, w tym ściągalność czynszów, a w zamian proponuje ?prywatyzację? tej nieudolnej jednostki organizacyjnej miasta. Wystarczającym powodem tak negatywnej oceny ZKZL są dane statystyczne, a w szczególności:

- brak reakcji na systematyczny wzrost odszkodowań wypłacanych z tytułu nieterminowego wskazania lokalu socjalnego osobie/rodzinie co do której sąd orzekł eksmisję ? wzrost o 40 % w latach 2009-2011 ? str. 14.

- brak reakcji na wzrost liczby zaległości czynszowych ? z 60% ogółu zasobu w roku 2007 do 74%, w roku 2011, z 58 mln. w roku 2007 do 93 mln w roku 2011 - str. 48. Potwierdzeniem nieudolności ZKZL jest porównanie z zaległościami czynszowymi w spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. W pierwszym półroczu 2011 r. zaległości czynszowe w 3-krotnie większej liczbie lokali spółdzielni stanowiły 30 % zasobów, na łączną kwotę 8,8 mln. zł.

Ocena wybranych elementów celów strategicznych Polityki Mieszkaniowej miasta Poznania

C1 - Racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym miasta Poznania
1) Negatywnie oceniamy założenie, że nie należy budować nowych lokali socjalnych, a sam lokal socjalny winien być o obniżonym standardzie (str. 50). Posiadanie przez gminę lokali socjalnych należy do jej zadań własnych.

2) Negatywnie oceniamy pomysł ?przenoszenia? najemców lokali komunalnych położonych w centrum do nowych lokali budowanych na obrzeżach miasta np.: w systemie TBS, a ze ?zwolnionych? w ten sposób lokali komunalnych w centrum tworzenie zasobu lokali socjalnych o obniżonym standardzie (str. 52). Spowoduje to zwiększoną dekapitalizację starych kamienic.

3) Negatywnie oceniamy pomysł podwyżki czynszów jako ?instrumentu realizacji celu strategicznego na szczeblu miasta Poznań? (str. 56). Zaległości czynszowe dotyczą 74 % ogółu zasobów mieszkaniowych miasta i trudno się spodziewać, że po podwyżkach czynszów, wpływy z najmu pokryją koszty utrzymania budynków. Należałoby w pierwszej kolejności szukać sposobu zmniejszenia zaległości czynszowych, racjonalizować koszty utrzymania budynków, a dopiero na końcu podnosić czynsze. Na marginesie dodać należy, że stawka czynszu w spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych (4,92 zł/m?/mc), jest niższa od średniej stawki czynszu w zasobach ZKZL (6,25 zł/m?/mc).

4) Negatywnie oceniamy pomysł restrukturyzacji ZKZL polegający na ?przekształceniu ZKZL w jednoosobową spółkę kapitałową miasta Poznania?. Pomysł ten nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, w kontekście przywołanych wyżej zaniedbań w realizacji zadań wyznaczonych jako Jednostki Organizacyjnej Urzędu Miasta. Propozycje ?prywatyzacji? są niespójne i z jednej strony zawierają propozycje wyposażenia spółki kapitałowej w majątek obejmujący lokale mieszkalne i użytkowe (str. 57), z drugiej strony podana jest informacja, że ?do majątku na własność Spółki zostaną wniesione tylko nieruchomości użytkowane przez NZOZ, które staną się przedmiotem zorganizowanej części przedsiębiorstwa?, w celu zwolnienia z VAT operacji aportu nieruchomości do spółki. Brak jest danych na temat wartości nieruchomości będących we władaniu NZOZ, a przez to brak informacji o planowanym kapitale początkowym spółki. Przekształcenie ZKZL w spółkę kapitałową spowoduje:

- brak przejrzystości wyprzedaży zasobów mieszkaniowych i użytkowych (jeśli majątek spółki będą stanowić również lokale mieszkalne i użytkowe) ? niestosowanie zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w przypadku zbycia nieruchomości miejskich.
- utrudnienie kontroli społecznej gospodarowania majątkiem miasta.
- zwiększenie pensji urzędników ? (kazus spółki Euro 2012)

Wydaje się, że jedynym powodem przekształcenia ZKZL, jest umożliwienie zaciągania przez spółkę kredytów poza ograniczeniami budżetu miasta, z jednoczesnym zapewnieniem tzw. rekompensaty dla pokrycia, z góry zakładanych strat i w celu osiągnięcia dodatniego ?wyniku finansowego? pozwalającego na ?osiągnięcie zdolności do obsługi zadłużenia? (str. 57).

5) Współpraca z MOPR ? opracowanie zakłada widoczną poprawę jakości życia mieszkańców i zmniejszanie wydatków na pomoc społeczną, co jest niespójne z ogólnym założeniem (m.in. str. 49) przewidującym tendencje zubożeniowe społeczeństwa.

6) Program aktywizacji społeczno-zawodowej - Podobny program powstał, jednakże sprawia wrażenie, iż jest to jedynie działanie pozorowane. Kwota 740 zł nie pozwala ani na aktywizację zawodową, ani spłatę zadłużenia. Gotowe rozwiązania proponowane były w ramach okrągłego stołu.
Tematowi polityki społecznej powinno być poświęcono oddzielne opracowanie.

C2 Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego
1) Pozytywnie oceniamy pomysł ustalania warunków zabudowy dla nieruchomości będących własnością miasta na działkach nieobjętych planami zagospodarowania, a następnie zbywania nieruchomość pod inwestycje deweloperskie z zastrzeżeniem, że kształtowanie przestrzeni architektonicznej winno odbywać się poprzez uchwalanie planów miejscowych, a ustalanie warunków zabudowy winno dotyczyć działek miejskich zlokalizowanych w centrum miasta. Jesteśmy zwolennikami miasta ?zwartego?, a zasada ta jest racjonalna choćby przez ograniczenie kosztów uzbrojenia działek inwestycyjnych, zwłaszcza w infrastrukturę komunikacji publicznej i drogowej.

2) Negatywnie oceniamy pomysł ?przesiedlenia? lokatorów komunalnych ze starych zasobów znajdujących się w centrum Poznania, na obrzeża w celu realizacji przeprowadzenia rewitalizacji Starego Miasta. W sposób niezrozumiały, autorzy dokumentu utożsamiają rewitalizację z ?odnowieniem? kamienic.

3) Negatywnie oceniamy pomysł ?Kamienice za mieszkania?. Mechanizm zamiany nowo wybudowanych mieszkań na wskazanym przez miasto gruncie na zdekapitalizowane kamienice jest korupcjogenny, nieprzejrzysty oraz skomplikowany. Brak jest szczegółowych rozwiązań. Wydaje się że program prowadzić może do gentryfikacji. Nie wskazano podstaw prawnych mechanizmu zamiany.

Podsumowanie:

Przedstawiona strategia nie jest spójna i nie kryje za sobą myśli przewodniej. Brak w niej działań nakierowanych na tworzenie miasta "zwartego", polityki wspierającej rewitalizację centrum oraz deklaracji, co do tempa zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Z jednej strony miasto chce oddawać kamienice deweloperom celem ich remontu , a z drugiej strony na peryferiach budować mieszkania komunalne. Za mieszkania socjalne ma służyć zaś stary zasób w centrum, w domyśle kamienice. Miasto ma na nowych terenach ustalać warunki zabudowy i tworzyć infrastrukturę dla deweloperów. Działania te należy ocenić jako wewnętrznie sprzeczne.

Powyżej zarysowany program będzie prowadzić do dalszego rozrostu miasta, a w związku z tym kosztów jego funkcjonowania. Deweloperzy o wiele chętniej budują na peryferiach, w miejscach gdzie koszty działek są niższe, tereny łatwiejsze do zabudowania, a inwestycja przynosi wysokie zyski. Polityka mieszkaniowa zgodna z zaprezentowanym dokumentem, będzie prowadzić do dalszej degradacji śródmieścia czyniąc z niego "getto" biedy odstraszając prywatny kapitał od działań rewitalizacyjnych (drogie w utrzymaniu mieszkania socjalne w kamienicach z ubogimi lokatorami przeciwstawione np. pomysłowi "kamienice za mieszkania").

Proponowane rozwiązania:

1. Wypracowanie katalogu cennych i wartościowych nieruchomości dla miasta, które powinny pozostać w zasobie komunalnym.

2. Sprzedaż reszty zasobów starych kamienic, zwłaszcza pozostających we władaniu wspólnot mieszkaniowych. W przypadku sprzedaży całych kamienic miasto nie powinno dążyć do uzyskania najwyższej ceny, lecz przeciwdziałać gentryfikacji poprzez sprzedaż z maksymalną przewidzianą w ustawie bonifikatą, z jednoczesnym zabezpieczenie w umownie remontu kamienicy.

3. Ze środków pochodzących ze sprzedanych kamienic oraz z budżetu miasta budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w centrum. Mieszkania powinny być budowane w różnych miejscach celem integracji mieszkańców lokali komunalnych i socjalnych z lokalną społecznością. Miasto powinno wykorzystać również korzystną obecnie sytuację na rynku mieszkaniowym i wykupić od deweloperów prawo wynajmu (a nie wykupić własność) w zasobach deweloperskich. W ten sposób miasto może w tani i szybki sposób zapewnić dużej liczbie mieszkańców mieszkania komunalne/socjalne oraz pobudzić rynek mieszkaniowy.

4. Miasto powinno poprzez budownictwo socjalne/komunalne wyznaczać minimalne standardy architektoniczne i przestrzenne. Powyższe oraz wyprzedaż kamienic powinny doprowadzić do obniżenia zysków deweloperów oraz dywersyfikacji oferty deweloperskiej: kamienic, taniej zabudowy wielorodzinnej czy mieszkań na wynajem. Sposobem na zwiększenie oferty tańszych mieszkań na wynajem może być, w zależności od szczegółowych rozwiązań ustawowych, zmiana ustawy o najmie lokali, rozszerzająca najem okazjonalny, również na podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Miasto powinno rozważyć również inne formy zapewnienia mieszkania jak np. tworzenie mini-spółdzielni.

5. Dopływ kapitału do centrum miasto powinno zabezpieczyć blokując poprzez narzędzia administracyjne zabudowę peryferiów (plany zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy). Nowa zabudowa powinna powstawać na terenach poprzemysłowych oraz w tzw. plombach. Tereny te mogą być przygotowane przez miejską spółkę, a potem odsprzedawane z zyskiem. Środki finansowania: kredyt oraz środki europejskie (obecnie przeznaczane na inwestycje infrastrukturalne, zamiast przygotowanie terenów pod inwestycje dla kapitału prywatnego).

Należy również z całą mocą podkreślić, że tak krótki termin konsultacji przedmiotowego dokumentu i brak jakiejkolwiek debaty nt. tak strategicznej dziedziny dla miasta jest niedopuszczalny. Powyższe krótkie opracowania stanowi jedynie zaczątek do dyskusji dot. polityki mieszkaniowej, która powinna zostać przeprowadzona, a jej efekty konsekwentnie wprowadzone w życie.

Wysłany przez maltom 2012-05-16 09:18:13
Re: Polityka Mieszkaniowa
Dziękujemy za przekazane uwagi. Zostaną one przedyskutowane przy wprowadzaniu zmian do zaprezentowanego projektu.

Wysłany przez maltom 2012-05-16 09:23:31
Re: Polityka Mieszkaniowa
Dziękujemy Państwu za zainteresowanie przedstawionym projektem. Rozważymy możliwość wprowadzenia zaproponowanych zmian do konsultowanego dokumentu.